อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับช้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย >> มอบนโนบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการ “งดให้ งดรับ” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ >> แสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) >> เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (DO’S & DON’TS) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม >> เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม >> ให้คำแนะนำ ชี้แจง ซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566