อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่ออัลบั้ม : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางธิดารัตน์ โสภณ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว คณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.สระขวัญ ครูนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. สอบต. เจ้าหน้าที่ รพสต. และหน่วยงานราขการในพื้นที่ตำบลสระขวัญ เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ เพื่อขับเคลื่อน ขยะมูลฝอย โดยการบูรณาการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หมู่บ้านประชาชน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานราชการและประชาชน มีส่วนร่วมในการกำจัดชยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้หมู่บ้านโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยงานราชการมีถังขยะเปียกสำหรับทิ้งเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือน