อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน

ชื่ออัลบั้ม : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางธิดารัตน์ โสภณ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว คณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.สระขวัญ ครูนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. สอบต. เจ้าหน้าที่ รพสต. และหน่วยงานราขการในพื้นที่ตำบลสระขวัญ เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ เพื่อขับเคลื่อน ขยะมูลฝอย โดยการบูรณาการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หมู่บ้านประชาชน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานราชการและประชาชน มีส่วนร่วมในการกำจัดชยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อให้หมู่บ้านโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยงานราชการมีถังขยะเปียกสำหรับทิ้งเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือน