อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน

ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลสระขวัญ ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการประกอบกิจการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ระบบการบำบัดน้ำเสีย กลิ่น และแมลง เพื่อให้ประชาชนในตำบลสระขวัญมีความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค โดยมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลสระขวัญเป็นผู้เข้าร่วมอบรม