อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน

ชื่ออัลบั้ม : โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29/06/2565)

รายละเอียด : วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ นำโดยนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ, นายชโลทร แจ่มจันทร์ รองนายกฯ , นายจะตุรงค์ หาดซาย รองนายกฯ ,เจ้าหน้าที่ จัดทำ"โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ณ หอประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยนายวรัท ชูเฉลิม ปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสำรวจประชากรและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ อาทิ สุนัขและแมว เพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว