อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน

ชื่ออัลบั้ม : การประชุมสัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่่อเพิ่มเติมโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 9

รายละเอียด : นายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ ได้เข้าร่วมการประชุมสัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่่อเพิ่มเติมโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 9 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ