อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            ด้วยจังหวัดสระแก้วได้แจ้งให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการปฏิบัติร่วมกัน โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง ๔ มาตรการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ปฏิบัติตามแนวทาง ๔ มาตรการ ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการดังกล่าว

                 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผู้ใดพบเบาะแสการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลสระขวัญ/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสระแก้ว ตลอดจนขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้เช่ากำหนดเงื่อนไขให้เช่าพื้นที่โดยห้ามมิให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาด เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักและเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

                  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ ที่นี่ >> แนวทางการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา