อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

           ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ มอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่กฎหมาย กำกับดูแลและประสานงานกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่กฎหมาย โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินโครงการกระตุ้นการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผ่านการผลิตสื่อเสียงกฎหมาย ในหัวข้อ "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังเข้าใจ" จำนวน 365 ตอน เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันนำไปสู่การสร้างสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความปลอดภัยและสงบสุข

           ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อเสียงได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-NNqAxRVS30QCv16-W9DapOiY4gUyK8t