อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2564

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154816สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 1.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154821สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 2.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154827สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 3.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154834สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 4.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154838สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 5.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154843สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 6.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154849สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 7.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154854สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 8.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16482021_154859สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 9.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16492021_154905สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 10.pdf

https://www.sa-kwan.go.th/FilesUploads/16492021_154909สร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 11.pdf