อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
29/03/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนมีนาคม 2564
16/03/2564 ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 2564
16/03/2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2564
05/02/2564 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
30/12/2563 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
25/12/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1-15 ธันวาคม 2563
07/12/2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 16-30 พฤศจิกายน 2563
07/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
02/12/2563 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
27/11/2563 ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564
27/11/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติผู้พิการเดือนพฤศจิกายน 2563
12/10/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
12/10/2563 ประกาศขาดคุณสมบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
11/09/2563 ประกาศผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2563
11/09/2563 ประกาศผู้พิการมาลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2563
11/09/2563 ประกาศเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียน 17-31 สิงหาคม 2563
16/08/2563 ประกาศเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียน 16-31 กรกฎาคม 2563
16/08/2563 ประกาศผู้พิการมาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2563
16/08/2563 ประกาศผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเดือน กรกฎาคม 2563
24/07/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
16/07/2563 ประกาศลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มาลง 16-30 มิถุนายน 2563
16/07/2563 ประกาศคนสูงอายุและคนพิการที่มาลงทะเบียนเดือนมิถุนายน 2563.pdf
03/07/2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
14/05/2563 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
13/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
13/04/2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
13/04/2563 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2563
13/04/2563 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำ ม.19
13/04/2563 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง
13/04/2563 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
21/04/2564 รับสมัครงาน
21/04/2564 ประกาศผู้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
21/04/2564 บทความ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.สระขวัญ
21/04/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.สระขวัญ
21/04/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
21/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563
21/04/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคลนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
21/04/2564 ประกาศสูงอายุเดือนพฤษภาคม 2563
21/04/2564 ประกาศคนพิการเดือนพฤษภาคม 2563
21/04/2564 ประกาศเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนวันที่ 16-29 พฤษภาคม 2563
21/04/2564 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
21/04/2564 การถ่ายโอนภารกิจ "โครงการฝายคลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว" ระหว่างกรมชลประทาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน
21/04/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งด่าน
21/04/2564 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
21/04/2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน
21/04/2564 ประกาศสภา อบต.สระขวัญ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา อบต.สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สระขวัญ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ), โครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งข้อราชการอื่น ๆ
21/04/2564 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหารคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 ประกาสรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
21/04/2564 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี62
21/04/2564 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นอง๕ืการบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ
21/04/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำหนด 15 วัน
21/04/2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 โดยกำหนดวันประชุมสภา อบต.สระขวัญ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21/04/2564 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดสระแก้ว)
21/04/2564 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566
21/04/2564 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
21/04/2564 แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564-2566
21/04/2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
21/04/2564 แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจการที่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
21/04/2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤสจิกายน 2563 มีกำหนด 15 วัน
21/04/2564 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
21/04/2564 ประชามสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
21/04/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563
21/04/2564 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
21/04/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีกำหนด 15 วัน
21/04/2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
21/04/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
21/04/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกคลนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
21/04/2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
21/04/2564 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบ ฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบกว่า 265,700 ล้านบาท