อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ดาวน์โหลดเอกสาร
05/09/2563 คำขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
05/09/2563 งานตรวจสอบป้าย
05/09/2563 งานตรวจสอบอาคาร
15/06/2563 แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด
08/10/2565 แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
08/10/2565 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
08/10/2565 แบบฟอร์มขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
08/10/2565 แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
08/10/2565 แบบฟอร์มหนังสืออุทิศที่ดิน
08/10/2565 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
08/10/2565 ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
08/10/2565 คำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
08/10/2565 แบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12/01/2565 แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค-บริโภค
12/01/2565 [ลิงค์] แบบฟอร์มขอน้ำออุปโภค-บริโภค