อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
05/09/2563 คำขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
05/09/2563 งานตรวจสอบป้าย
05/09/2563 งานตรวจสอบอาคาร
15/06/2563 แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งหมด
05/12/2566 แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
05/12/2566 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
05/12/2566 แบบฟอร์มขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
05/12/2566 แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
05/12/2566 แบบฟอร์มหนังสืออุทิศที่ดิน
05/12/2566 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
05/12/2566 ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
05/12/2566 คำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
05/12/2566 แบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12/01/2565 แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค-บริโภค
12/01/2565 [ลิงค์] แบบฟอร์มขอน้ำออุปโภค-บริโภค