อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมโยงจุดชมวิวดูนกอ้ายงั้ว โดยติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างพลังงงานแสงอาทิตย์ เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แยกส่วนภายในตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 21 ตามบัญชีนวตกรรมไทย จำนวน 144 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2752 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน 4 ตัว และหัวฉีดน้ำแบบปรับฝอยพร้อมด้ามยาว จำนวน 4 ตัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0066 จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 14 ถัง และถังดับเพลิงชนิดสารระเหย ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
12/09/2566 สร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2566
08/09/2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
30/08/2566 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง
30/08/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
16/08/2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนนรวม 97.17 อยู่ในระดับ “ผ่านดี”
10/08/2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
27/07/2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมารบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
19/07/2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
05/07/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
30/06/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด