อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน) 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมเเซมถนนลาดยาง ม.3 บ้านแก่งสีเสียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อข้าวสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อปลากระป๋องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้าวสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตกเเต่งภายในอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภา อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ม.4 ม.10 ม.14 ม.15 ม.16 ม.17 ม.18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ม.1 ม.2 ม.6 ม.7 ม.9 ม.12 ม.20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่.3 หมู่.5 หมู่.6 หมู่.8 หมู่.11 หมู่.13 หมู่.17 หมู่.19 หมู่.21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีซเสริมเหล็ก หมู่.1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.4
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 8440 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบโรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกาสารฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่.3 บ้านแก่งสีเสียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.13 บ้านวังตีอก จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนมิถุนายน จำนวน 22 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 4,166 ถุง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซี.ซี. จำนวน 4,589 ชิ้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่.7 บ้านใหม่ไพรวัลย์
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งจำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.19 บ้านหนองโสน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำต่อจากจุดเดิม หมู่.2 บ้านใหม่ถาวร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จำนวน 44 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อประปา หมู่.17 บ้านเนินสะอาด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่.8 บ้านคลองปูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดถ้วยกาแฟ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-2334 สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน บน 6258 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 80A 12V สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-6751 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-002 จำนวน 2 ลูก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านเนินผาสุข ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนกันยายน 2565 จำนวน 22 วันทำการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์,น้ำยาล้างมือ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน
ประกาศการกำหนดราคากลางก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ภายในตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีป้องกันตะกรัน เพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1756 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 ตัว , เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 ตัว และเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Airtime ราย 12 เดือน Remontoir ( GPS ) รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8569 สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน 81-6751 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกมีฝาปิด 1 ช่องทิ้ง ขนาด 120 ลิตร (มีล้อ) จำนวน 300 ใบ
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
12/09/2565 [ลิงค์] ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
07/09/2565 ด้วยนายอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
06/09/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
11/08/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
11/08/2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คะแนนรวม 93.64 อยู่ในระดับ A
08/08/2565 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
26/07/2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
26/07/2565 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 มีกำหนด 15 วัน
16/06/2565 สร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2565
09/05/2565 กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าฟังการประชุมต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด