อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน) 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมเเซมถนนลาดยาง ม.3 บ้านแก่งสีเสียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อข้าวสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อปลากระป๋องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้าวสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตกเเต่งภายในอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภา อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ม.4 ม.10 ม.14 ม.15 ม.16 ม.17 ม.18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ม.1 ม.2 ม.6 ม.7 ม.9 ม.12 ม.20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่.3 หมู่.5 หมู่.6 หมู่.8 หมู่.11 หมู่.13 หมู่.17 หมู่.19 หมู่.21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีซเสริมเหล็ก หมู่.1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.4
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 8440 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบโรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกาสารฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่.3 บ้านแก่งสีเสียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.13 บ้านวังตีอก จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนมิถุนายน จำนวน 22 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 4,166 ถุง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซี.ซี. จำนวน 4,589 ชิ้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่.7 บ้านใหม่ไพรวัลย์
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งจำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.19 บ้านหนองโสน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำต่อจากจุดเดิม หมู่.2 บ้านใหม่ถาวร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จำนวน 44 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อประปา หมู่.17 บ้านเนินสะอาด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่.8 บ้านคลองปูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดถ้วยกาแฟ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-2334 สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน บน 6258 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 80A 12V สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-6751 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-002 จำนวน 2 ลูก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านเนินผาสุข ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนกันยายน 2565 จำนวน 22 วันทำการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์,น้ำยาล้างมือ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน
ประกาศการกำหนดราคากลางก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ภายในตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีป้องกันตะกรัน เพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1756 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 ตัว , เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 ตัว และเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Airtime ราย 12 เดือน Remontoir ( GPS ) รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8569 สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน 81-6751 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกมีฝาปิด 1 ช่องทิ้ง ขนาด 120 ลิตร (มีล้อ) จำนวน 300 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผลและเครื่องสำรองไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่3 บ้านแก่งสีเสียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลุกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 และหมู่ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมุ่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 3 บ้านแก่งสีเสียดและเสียงตามสาย หมู่ 21 บ้านสารคาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมตร จำนวน 7 ต้น หมู่ที่5 บ้านหนองไผ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดความสูง 8 เมตร จำนวน 7 ตั้น หมู่ที่ 1-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมติดตั้งรื้อถอนโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 28 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 10 แห่ง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านโคกสำราญ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-6517 สระแก้ว จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบคโฮขุดคันดินกั้นน้ำคลองสาธาราณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8133 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ ( สาย SML )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านคลองมะละกอ (กลุ่มเนินโคราช)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 47 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ โต๊ะกลม และเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 600 ชิ้น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกม ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 8 รายการ
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
12/01/2566 [ลิงค์] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือน พฤศจิกายน 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
12/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2
13/12/2565 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)
29/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนจำบลสระขวัญ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด