อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-6517 สระแก้ว จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบคโฮขุดคันดินกั้นน้ำคลองสาธาราณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8133 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ ( สาย SML )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านคลองมะละกอ (กลุ่มเนินโคราช)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 47 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ โต๊ะกลม และเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 600 ชิ้น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกม ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนภายในตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 224,800 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2752 สระแก้ว จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านทุ่งหินโคน ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีดำ (กองคลัง) จำนวน 3 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตปะปา หมู่ที่10 บ้านคลองคันฉอ (จากวัดคลองคันฉอไปกลุ่มหนองอีด้วง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ (คุ้มทุ่งด่าน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านคลองปูน (เส้นเนินสง่า ถึง ม.20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีป้องกันตะกรันเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0587 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังห้องกระจกภายใจอาคารกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทางซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข ทะเบียน 81-6234 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 ศูนย์ เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ( ปรับอากาศ 2 ชั้น) ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหินโคน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร (เส้นคลองอาราง) ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นประปาบ้านคลองช้าง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาใหม่ทั้งหมู่บ้าน โดยวางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว ยาว 1700 เมตร พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด โดยวางท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1700 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก (ซอยนางอ่อนจันทร์ คำเลิศ) ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ (งานป้องกันฯ) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2334 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประจำรถขยะ ทะเบียน 81-2334 สระแก้ว เลขครุภัณฑ์ 005-53-0002 และเลขทะเบียน 82-0587 สระแก้ว เลขครุภัณฑ์ 011-63-0003 จำนวน 3รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 200 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้น (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ (งานป้องกันฯ) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีป้องกันตะกรันเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อดูดน้ำแบบผิวลอนสำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ (บ้านนายประสงค์-บ้านนายวุฒิพงษ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด
ประกาศผู้ชขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ถาวร (ซอยบ้านนายถนอม จิตจำลอง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-6517 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านใหม่ถาวร (เส้นบ้านนางสุนทร ศรีตะปัญญา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพานบุญ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน ถึงหมู่ที่ 16 บ้านคลอนจานน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 16 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 62 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกันสาดและมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านโคกสำราญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวล (หน้าจอไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านใหม่ถาวร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกส่องท้ายรถตู้พยาบาลและที่ปัดน้ำฝน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี และลดการใช้สารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-6817 สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 81-8133 สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติงานทั่วไปของสำนักปลัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชี กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสถิติและข้อมูลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประจำปีงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานควบคุมอาคารและงานขุดดินถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบูคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบฉบับใหม่ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านปรับแสง จำนวน 6 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงผลิตน้ำดิบ ปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7,648 ชุด
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
02/05/2566 [ลิงค์] ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
21/04/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
04/04/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
30/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
20/03/2566 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
16/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
08/02/2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สถานที่รับสมัครฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
02/02/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
30/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
30/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พ.ศ. 2566
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด