อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ม.13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. ม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำ ม.19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนก
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.2563
รายงานการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลอง น้ำซับม.1
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการขยายเขตประปากุดตาจู หมู่ที่ 6
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งถังกรอง หมู่17
รายงานการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รายงานการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการติดตั้งถังประปาแบบถ้วยเเชมเปญพร้อมขยายเขตประปา ม.1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4
ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ ด้วยวิธี(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงกา่รก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นศูนย์ผู้สูงอายุตำบลสระขวัญ
ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานซ่อมเเซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายหมู่ที่1,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17,18,19
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่ 14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมเเซมท่อระบายน้ำ หมู่ที 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 ไป ม.4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขต หมู่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 20
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบาดาลพร้อมย้ายถังประปา หมู่ 21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่20
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
02/04/2564 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
21/04/2564 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบ ฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบกว่า 265,700 ล้านบาท
29/03/2564 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนมีนาคม 2564
16/03/2564 ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 2564
16/03/2564 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2564
21/04/2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
21/04/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกคลนิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
21/04/2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
21/04/2564 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
05/02/2564 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด