อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0022 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0023)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตวามสะอาดบริเวณงาน โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีกลาง ขนาด 16x10 เมตร พร้อมระบบเครื่องเสียงลำโพง และไมค์ครบชุด โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่ง จัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานลอยกระทง โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำระบบดิจิตอล (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 12 เดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำระบบดิจิตอล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการ จ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำระบบดิจิตอล (กองช่าง)
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
04/12/2566 [ลิงค์] สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่) จึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
04/12/2566 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนดเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
08/11/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
08/11/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
24/09/2566 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 4. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2566 และ 5. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2566
12/09/2566 สร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2566
08/09/2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
30/08/2566 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง
30/08/2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
16/08/2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนนรวม 97.17 อยู่ในระดับ “ผ่านดี”
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด