อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบโรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกาสารฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่.3 บ้านแก่งสีเสียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่.13 บ้านวังตีอก จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนมิถุนายน จำนวน 22 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 4,166 ถุง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซี.ซี. จำนวน 4,589 ชิ้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่.7 บ้านใหม่ไพรวัลย์
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งจำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่.19 บ้านหนองโสน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำต่อจากจุดเดิม หมู่.2 บ้านใหม่ถาวร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จำนวน 44 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อประปา หมู่.17 บ้านเนินสะอาด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่.8 บ้านคลองปูน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชุดถ้วยกาแฟ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-2334 สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน บน 6258 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 80A 12V สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-6751 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-002 จำนวน 2 ลูก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านเนินผาสุข ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฉีดยา จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนกันยายน 2565 จำนวน 22 วันทำการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์,น้ำยาล้างมือ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน
ประกาศการกำหนดราคากลางก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ภายในตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีป้องกันตะกรัน เพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1756 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 ตัว , เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 ตัว และเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Airtime ราย 12 เดือน Remontoir ( GPS ) รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8569 สระแก้ว และหมายเลขทะเบียน 81-6751 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกมีฝาปิด 1 ช่องทิ้ง ขนาด 120 ลิตร (มีล้อ) จำนวน 300 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผลและเครื่องสำรองไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่3 บ้านแก่งสีเสียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมถนนลุกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 และหมู่ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมุ่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 3 บ้านแก่งสีเสียดและเสียงตามสาย หมู่ 21 บ้านสารคาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมตร จำนวน 7 ต้น หมู่ที่5 บ้านหนองไผ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดความสูง 8 เมตร จำนวน 7 ตั้น หมู่ที่ 1-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมติดตั้งรื้อถอนโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 28 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 10 แห่ง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านโคกสำราญ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-6517 สระแก้ว จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบคโฮขุดคันดินกั้นน้ำคลองสาธาราณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-8133 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ ( สาย SML )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านคลองมะละกอ (กลุ่มเนินโคราช)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 47 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ โต๊ะกลม และเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 600 ชิ้น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกม ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนภายในตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 224,800 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2752 สระแก้ว จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านทุ่งหินโคน ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สีดำ (กองคลัง) จำนวน 3 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 5 ศูนย์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตปะปา หมู่ที่10 บ้านคลองคันฉอ (จากวัดคลองคันฉอไปกลุ่มหนองอีด้วง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ (คุ้มทุ่งด่าน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านคลองปูน (เส้นเนินสง่า ถึง ม.20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีป้องกันตะกรันเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-0587 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนผนังห้องกระจกภายใจอาคารกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทางซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลข ทะเบียน 81-6234 สระแก้ว จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 ศูนย์ เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ( ปรับอากาศ 2 ชั้น) ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหินโคน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร (เส้นคลองอาราง) ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นประปาบ้านคลองช้าง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาใหม่ทั้งหมู่บ้าน โดยวางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว ยาว 1700 เมตร พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด โดยวางท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1700 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก (ซอยนางอ่อนจันทร์ คำเลิศ) ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ (งานป้องกันฯ) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2334 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประจำรถขยะ ทะเบียน 81-2334 สระแก้ว เลขครุภัณฑ์ 005-53-0002 และเลขทะเบียน 82-0587 สระแก้ว เลขครุภัณฑ์ 011-63-0003 จำนวน 3รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 200 กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 21 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้น (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ (งานป้องกันฯ) จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีป้องกันตะกรันเพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อดูดน้ำแบบผิวลอนสำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ (บ้านนายประสงค์-บ้านนายวุฒิพงษ์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด
ประกาศผู้ชขนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ถาวร (ซอยบ้านนายถนอม จิตจำลอง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-6517 สระแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านใหม่ถาวร (เส้นบ้านนางสุนทร ศรีตะปัญญา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพานบุญ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน ถึงหมู่ที่ 16 บ้านคลอนจานน้อย
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
20/03/2566 [ลิงค์] ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
16/03/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
10/03/2566 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
08/02/2566 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้วได้ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.
08/02/2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สถานที่รับสมัครฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
02/02/2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
30/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
30/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พ.ศ. 2566
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2565
12/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด