อบต.สระขวัญ

ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนอัตรากำลัง คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ม.13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. ม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำ ม.19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนก
เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.2563
รายงานการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลอง น้ำซับม.1
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการขยายเขตประปากุดตาจู หมู่ที่ 6
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งถังกรอง หมู่17
รายงานการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รายงานการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการติดตั้งถังประปาแบบถ้วยเเชมเปญพร้อมขยายเขตประปา ม.1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4
ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ ด้วยวิธี(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงกา่รก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นศูนย์ผู้สูงอายุตำบลสระขวัญ
ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานซ่อมเเซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายหมู่ที่1,4,6,7,8,10,11,13,14,15,17,18,19
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่ 14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมเเซมท่อระบายน้ำ หมู่ที 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 ไป ม.4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขต หมู่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 20
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบาดาลพร้อมย้ายถังประปา หมู่ 21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่20
ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11
ประกาศผู้ชนะเสนราคาโครงการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานเเสงอาทิตย์ ม.16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.ม.12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมเเซมถนนคอนกรีต ม.6 บ.คลองจานน้อย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน) 2564
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
21/07/2564 ประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
21/07/2564 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลสระขวัญ
20/07/2564 ประกาศเรียกประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 15 วัน
16/06/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
16/06/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564
02/06/2564 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
03/05/2564 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
30/04/2564 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดปฏิบัติตามกฎหมาย
30/04/2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
26/04/2564 ประกาศถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ดู ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ดู ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมด
อัลบั้มกิจกรรม
ดูอัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด